Algemene voorwaarden

argaiv1410

Download als PDF (111kb)

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Pelgrom tekst & vertaling (verder te noemen ‘Pelgrom’) en een opdrachtgever waarop Pelgrom deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pelgrom, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Pelgrom en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Pelgrom zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Pelgrom of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van Pelgrom van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien Pelgrom de volledige tekst niet binnen vijf werkdagen na het uitbrengen van de offerte heeft kunnen inzien, kan Pelgrom echter na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Pelgrom mag als opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Pelgrom heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Pelgrom zijn verstrekt. In dit geval gelden de betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 4 voor deze derde.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pelgrom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 - Zelfstandigheid

3.1 Pelgrom werkt als zelfstandige en derhalve niet in loondienst. Of de opdrachtgever echter loonbelasting of premies voor de werkzaamheden van Pelgrom moet inhouden, dient uitsluitend door de opdrachtgever beoordeeld te worden en Pelgrom aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.2 Pelgrom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet in acht nemen door de opdrachtgever van de geldende regels met betrekking tot het moeten bewaren van kopieën van identiteitsbewijs en VAR van Pelgrom door de opdrachtgever in zijn of haar administratie.

 

Artikel 4 - Honorarium en betaling

4.1 Het honorarium voor Pelgrom is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Eventueel wordt voor de opdracht een totaalprijs overeengekomen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden kan Pelgrom naast het honorarium ook verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

4.2 Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4.6 Pelgrom is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

4.7 Pelgrom is bevoegd de tarieven jaarlijks te verhogen met maximaal 2 %. Pelgrom zal de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van tariefsverhogingen. Voor reeds op basis van de oude tarieven aangegane overeenkomsten kan geen tariefsverhoging worden doorgevoerd.

 

Artikel 5 - Termijn en tijdstip van levering

5.1 De overeenkomst tussen Pelgrom en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Pelgrom is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

5.3 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Pelgrom is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Bij toerekenbare overschrijding is Pelgrom gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de opdracht afzonderlijk te factureren en de opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

5.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

5.5 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 6 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

6.1 Pelgrom is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

6.2 Pelgrom zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

6.3 Pelgrom heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Pelgrom voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Pelgrom zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

6.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen of te redigeren tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.5 Pelgrom staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Pelgrom verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Pelgrom is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

 

Artikel 7 - Wijziging, intrekking van opdrachten

7.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Pelgrom gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

7.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

 

Artikel 8 - Ontbinding

Pelgrom is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Pelgrom kan alsdan onmiddellijke voldoening van het op basis van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigde bedrag vorderen.

 

Artikel 9 - Reclames en geschillen

9.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Pelgrom te melden, na welke termijn het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Pelgrom het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Pelgrom redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pelgrom slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

9.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Pelgrom het auteursrecht op door Pelgrom vervaardigde vertalingen en andere teksten.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Pelgrom tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid: vrijwaring

11.1 Pelgrom is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Pelgrom toerekenbare tekortkoming. Pelgrom is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid bij toerekenbare tekortkoming is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht exclusief btw.

11.2 In overige gevallen is de aansprakelijkheid van Pelgrom gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekering in het betreffende geval uitkeert.

11.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen of te redigeren tekst ontheft Pelgrom van iedere aansprakelijkheid.

11.4 Pelgrom is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Pelgrom is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

11.5 De opdrachtgever vrijwaart Pelgrom voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Pelgrom bestaat.

 

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pelgrom geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Pelgrom niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Pelgrom opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pelgrom niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

12.3 Indien Pelgrom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Pelgrom gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Pelgrom is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, uit hoofde van een aanbieding of offerte van Pelgrom, of over deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

 

Artikel 14 - Wijziging en vindplaats Voorwaarden

14.1 Pelgrom behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor een reeds voor de wijziging aangegane overeenkomst kunnen de alsdan geldende Voorwaarden niet worden gewijzigd.

14.2 Deze algemene voorwaarden worden bij offerte verstrekt.